Algemene voorwaarden
Soulve Innovations B.V.
1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (‘AlgemeneVoorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten door een leverancier (‘Wederpartij’) aan Soulve Innovations B.V.(hierna ‘Soulve’), waarbij de eventuele door Wederpartij gehanteerde algemene(verkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. Soulve is statutair gevestigd te Utrecht en houdt kantoor aan de Newtonlaan 115 te (3584BH) Utrecht en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer56089775.

1.2 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de specifieke order, offerte en/of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

1.3 Mochten niettemin op een aanvraag, aanbieding, offerte, orders of overeenkomst zowel deze als andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, terwijl specifieke bepalingen van de voorwaarden in dat geval tegenstrijdig zijn, dan prevaleren de bepalingen van deze AlgemeneVoorwaarden.

1.4 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet (langer) rechtsgeldig is/zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan.

1.5 Soulve behoudt zich het recht voorwijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden.

2. Orders, opdrachten en totstandkoming overeenkomst

2.1 Orders, verklaringen, toezeggingen, prijsafspraken, voorstellen en/of opdrachten van Soulve dan wel overeenkomsten met Soulve zijn slechts geldig en bindend voor Soulve indien getekend door de daartoe bevoegde perso(o)n(en) blijkens het handelsregister, of blijkens schriftelijke volmacht verstrekt door de directie van Soulve. Hetzelfde geldt voor het maken van andere voor Soulve bindende afspraken.

2.2 Soulve is te allen tijde bevoegd deWederpartij te verzoeken de omvang en/of de specificaties van de betreffende overeenkomst te wijzigen.

2.3 Elke aanvaarding die afwijkt van de overeenkomst van Soulve of van dezeAlgemene Voorwaarden geldt als een verwerping van het aanbod van Soulve, hoe ondergeschikt die afwijking ook is. De enkele verwijzing van Wederpartij naar diens algemene voorwaarden geldt, onverminderd artikel 1.2 niet als afwijking in de hier bedoelde zin.

2.4 Op verzoek van Soulve is Wederpartij gehouden voorafgaand aan productie een monster, proefdruk of werktekening ter goedkeuring aan Soulve voor te leggen. Wederpartij is gehouden door Soulve gewenste verandering(en) in de overeenkomst uit te voeren indien redelijkerwijs mogelijk. Elke wijziging in prijs en/of levertijd die het gevolg is van zodanige verandering(en) zal tussen partijen schriftelijk worden overeengekomen.

2.5 Wederpartij zal niet zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Soulve aan derden overdragen dan wel aan derden uitbesteden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Soulve. Indien zodanige toestemming door Soulve wordt gegeven, kunnen deze Algemene Voorwaarden jegens deze derde worden ingeroepen.

3. Prijs en betaling

3.1 De koopprijs omvat de prijs van de zaken, verpakking, transport, verzekering, invoerrechten en aflevering. De inde overeenkomst aangegeven prijs kan niet worden gewijzigd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

3.2 Soulve is bevoegd hetgeen Wederpartij aan Soulve, al dan niet ingevolge het in de overeenkomst bepaalde, verschuldigd is, te verrekenen met de door hem verschuldigde koopsom.

3.3 Soulve zal onverminderd het bepaalde in lid 2, betalen binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, welke doorWederpartij wordt verstuurd na deugdelijke aflevering van de goederen, tenzij door Soulve een beroep wordt gedaan op het in artikel 8 bepaalde.

4. Levering, eigendomsovergangenrisico

4.1 Levering geschiedt franco inclusief rechten op het overeengekomen adres en het overeengekomen tijdstip. Transport is voor risico van Wederpartij.

4.2 De industriële en intellectuele eigendomsrechten en het risico van zaken gaan over op Soulve nadat deze zijn geleverd, zo nodig geïnstalleerd en goedgekeurd.

4.3 De in de overeenkomst bepaalde leveringstermijn, welke begint te lopen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten, is fataal; bij overschrijding kan Soulve de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden conform artikel 8.

4.4 Wederpartij zal iedere verwachte overschrijding van de levertijd terstond melden.

4.5 Soulve heeft het recht levering na de overeengekomen leveringstermijn alleen te accepteren tegen een door Soulve te bepalen korting op de koopprijs, dan wel vergoeding van de hierdoor geleden schade.

4.6 Leveringen die afwijken van de in de overeenkomst aangegeven hoeveelheden en specificaties alsmede leveringen voorde overeengekomen leverdatum kunnen door Soulve worden geweigerd en voorrekening en risico van Wederpartij worden geretourneerd.

5. Inspectie

5.1 Soulve is bevoegd de zaken reeds voor levering te (doen) inspecteren. Wederpartij is verplicht Soulve daartoe instaat te stellen.

5.2 Indien Soulve stelt dat de te leveren zaken niet in overeenstemming(zullen) zijn met het bepaalde in artikel 6.1, is Wederpartij gehouden alle maatregelen te treffen, noodzakelijk om de zaken alsnog in overeenstemming te brengen, onverminderd de artikelen 3 en 4.

6. Garantie

6.1 Wederpartij garandeert dat de geleverde goederen vrij zijn van gebreken en in al hun onderdelen in overeenstemming zijn met het in de overeenkomst gestelde en/of de door Soulve ter beschikking gestelde of goedgekeurde monsters, proefdrukken en/of werktekeningen en/of specificaties alsmede geldende overheidsvoorschriften.

6.2 Wederpartij garandeert dat de geleverde zaken en/of onderdelen daarvan geen inbreuk maken op intellectuele en/of industriële en/of andere rechten van derden.

6.3 Indien de zaken niet in overeenstemming zijn met het bepaalde in lid 1en/of 2, kan Soulve hetzij binnen een door Soulve gestelde termijn herstel of vervanging vorderen, hetzij – in spoedeisende gevallen – op kosten vanWederpartij deze zelf (doen) herstellen of vervangen, hetzij restitutie van of een korting op de koopprijs bedingen welke overeenkomt met de aard en ernst van het gebrek, hetzij de overeenkomst ontbinden conform artikel 8, onverminderd het recht van Soulve volledige schadevergoeding te vorderen.

6.4 Betaling door Soulve betekent niet dat Soulve afstand doet van haar rechten zoals neergelegd in dit artikel.

6.5 Soulve kan afgekeurde zaken voor rekening en risico van Wederpartij retourneren.

7. Vrijwaring

7.1 Wederpartij vrijwaart Soulve terzake van alle schade uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen vorderingen van derden, veroorzaakt door of in verband met (ondeugdelijkheid van) het geleverde – ook indien Soulve zich als fabrikant of leverancier presenteert –of doordat het geleverde in strijd is met (exclusieve) rechten van derden, of door het niet (tijdig) leveren. Wederpartij is verplicht zich ter zake afdoende te verzekeren en op eerste verzoek van Soulve de verzekeringspolis ter inzage aan Soulve ter beschikking te stellen.

7.2 De vorenbedoelde vrijwaring geldt niet voor zover de schade veroorzaakt is door (gebreken in) door Soulve geleverde zaken.

8. Ontbinding en schadevergoeding

8.1 Soulve kan de overeenkomst doormiddel van een aangetekende brief aan Wederpartij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst opschorten a) indien het faillissement of surseance van betaling van Wederpartij is aangevraagd, dan wel uitgesproken of indienWederpartij door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een substantieel deel van zijn vermogen verliest; b) in het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Wederpartij van verplichtingen jegens Soulve. Voor zover Wederpartij niet reeds dadelijk in verzuim is, kan Soulve de overeenkomst pas ontbinden nadat Wederpartij een redelijke termijnvoor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

8.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Wederpartij aan Soulve vertragingsschade, alsmede alle overige schade welke Soulve door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaan making, vergoeden.

8.3 Door ontbinding worden alle vorderingen van Soulve op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Soulve is gerechtigd alsdan bestaande vorderingen op Wederpartij te verrekenen met eventueel aanWederpartij verschuldigde bedragen.

9. (Industriële en Intellectuele)eigendomsrechten

9.1 Alle monsters, proefdrukken, modellen, specificaties, merktekens, tekeningen, ontwerpen en andere hulpmiddelen of onderdelen die door Soulve ter beschikking van Wederpartij zijn gesteld, dan wel door Soulve zijn gefinancierd, alsmede de (exclusieve) rechten met betrekking tot de voor Soulve vervaardigde zaken zijn eigendom van Soulve, of zullen, indien nodig, op eerste verzoek van Soulve aan Soulve worden overgedragen.

9.2 Wederpartij zal de zaken als bedoeld in lid 1 op eerste aanvraag in goede staat aan Soulve retourneren, dan wel afleveren.

9.3 Indien op de door Wederpartij te leveren en/of geleverde zaken merken, handelsnamen en/of andere aanduidingen van Soulve zijn aangebracht isWederpartij nimmer gerechtigd zodanige zaken aan derden te leveren, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Soulve.

9.4 Wederpartij zal de aan Soulve toebehorende zaken tegen nieuwwaarde verzekeren.

10. Persoonsgegevens

10.1 Alle NAW- dan wel andere persoonsgegevens, in welke vorm dan ook, welke door Soulve aan Wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van Soulve. Wederpartij zal deze gegevens niet aan enige derde ter beschikking stellen. Wederpartij zal voldoende maatregelen nemen ter beveiliging van deze gegevens tegen verlies, diefstal of inbreuk door derden. Deze maatregelen zullen een passend beveiligingsniveau garanderen. Wederpartij zal deze gegevens aan Soulve retourneren dan wel doen verwijderen nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

10.2 Persoonlijke gegevens vanWederpartij worden door Soulve in een klantenbestand opgeslagen. Dit bestand wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Soulve is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het sluiten van een overeenkomst met of bij het plaatsen van een bestelling door Soulve met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst en een administratie bij te houden van alle leveranciers.

10.3 Wederpartij is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door Soulve kan worden gemaakt als bedoeld in artikel 10.2.

10.4 Wederpartij kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een bericht te sturen naar Soulve.

11. Geheimhouding

11.1 Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle door Soulve in verband met de overeenkomst verstrekte gegevens en inlichtingen, met inbegrip van de goederen als bedoeld in artikel 9.1 alsmede ten aanzien van de te vervaardigen zaken, de daaraan ten grondslag liggende kennis en de bedrijfsvoering van Soulve.

11.2 Wederpartij zal de goederen en/of informatie als bedoeld in lid 1 niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld dan wel deze niet ter beschikking stellen van derden.

12. Toepasselijk recht: bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten tussenWederpartij en Soulve is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Detoepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Alle geschillen voortvloeiende uiten/of verband houdende met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden vantoepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegderechter te Utrecht.

Versie 1.2 - 052023