Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Soulve Innovations B.V.

Via onze website Soulve.nu en onze andere daaraan gekoppelde websites wordt informatie verkregen. In deze verklaring gaan wij nader in op de informatievergaring tijdens bezoeken aan onze websites. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Wij hebben daartoe beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Doeleinden en rechtsgronden van de gegevenswerking
Wij gebruiken persoonsgegevens om uw vragen te verwerken, om u toegang te geven tot bepaalde informatie, om u digitaal nieuws te versturen, of om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de functionaliteiten en diensten op onze websites. Door ons hiervoor toestemming te verlenen kunnen wij efficiënter reageren op uw verzoeken, of u gerichter informeren over nieuwe productaanbiedingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken ter nakoming van een op ons rustende wettelijke verplichting, voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze websites, om onze websites te analyseren en/of te verbeteren, en/of om onze communicatie, producten en diensten te verbeteren. Door gebruik te maken van een contactformulier geeft u ons toestemming om u te benaderen met commerciële informatie. Indien u ons toestemming heeft gegeven om u per e-mail van onze laatste nieuwsberichten op te hoogte te houden, wordt bij iedere communicatie een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in nieuws over ons.

Indien uw organisatie klant is van ons, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit onze contractuele relatie of op grond van de wet. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals het bijwonen aan een event of anderszins), aanvullende informatie over ons te sturen, zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens niet zullen worden verstrekt aan derden, behalve op grond van de wet, op uw verzoek, of aan verwerkers die in opdracht van ons bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de hostingprovider).

Welke gegevens worden verwerkt
Voor elke dienst vragen wij u om bepaalde gegevens in te vullen. De onderstaande persoonsgegevens worden verzameld middels de formulieren op onze websites:
  • Aanhef
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Het informatieverzoek
  • Klikgedrag en bezoekgegevens (zie hieronder)
  • Eventuele opt-ins
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, de gebruikte internetbrowser of het gebruikte besturingssysteem, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op de website, het tijdstip van opvraging, de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt en de pagina’s die worden bezocht, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de websites. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken deze dan ook niet om op basis hiervan te segmenteren.

Bewaartermijnen
Als u een contact- of aanmeldformulier op de websites invult, zich op een andere manier opgeeft, gebruik maakt van onze diensten, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons daarmee toestuurt, bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier, de inhoud van uw e-mail of de uitvoering van onze dienstverlening nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Het bewaren van de gegevens kan ook noodzakelijk zijn om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken na te komen.

Sollicitanten
Soulve Innovations B.V. is een sterk groeiend bedrijf en continu op zoek naar nieuwe medewerkers. Persoonsgegevens worden tijdens het sollicitatieproces verzameld en verwerkt conform de wetgeving. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van een sollicitant die niet bij ons in dienst is getreden, niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als u akkoord gaat met de privacyverklaring, dan bewaren we uw gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de procedure. Hebben wij de behoefte om gegevens langer te bewaren, dan zullen wij daarvoor toestemming vragen aan de sollicitant.

Cookies
Als u cookies niet zelf uitschakelt, en gebruik maakt van onze websites, gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Wilt u meer lezen over het gebruik van cookies door ons, lees dan onze cookieverklaring.

Links naar websites van derden
Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de activiteiten op onze servers. Andere websites (inclusief degenen waarnaar actief gelinkt wordt vanaf deze websites en websites van derden of submerken) voeren een eigen privacybeleid, dat niet door ons wordt uitgevoerd of gehandhaafd en waarop deze privacyverklaring derhalve niet van toepassing is. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens daarvan gebruik te maken.

Informatieverzoeken, intrekking, inzage, correctie en recht van verzet
Uiteraard respecteren wij uw wens wanneer u geen toestemming geeft voor het verzamelen, registreren en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor genoemde doeleinden. U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten. Indien u geen e-mails wenst te ontvangen, kunt u in ontvangen e-mails (of nieuwsbrieven) op een link klikken om u automatisch af te melden.

Indien u meer informatie wilt over ons, onze producten, ons privacybeleid, een verzoek tot inzage, correctie, beperking van het verwerken, verwijdering of wissing van uw persoonsgegevens wilt doen, of indien de link in de door u ontvangen e-mails (of nieuwsbrieven) niet werkt, neem dan schriftelijk contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn behandelen.

Wijzigingen en updates
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wijzigingen zullen via deze websites beschikbaar worden gesteld. Wij kunnen u in een dergelijk geval niet voorzien van een individuele melding. U dient daarom zelf regelmatig te controleren of er eventuele wijzigingen of updates beschikbaar zijn.

Contact
Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Soulve Innovations B.V. dan kunt u per e-mail contact opnemen viainfo@soulve.nu, of schriftelijk via ons onderstaande adres:
Soulve Innovations B.V.
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht

E-mail: info@soulve.nu
De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 13 februari 2020.